Sales Trainee 2017

Working place                : Hồ Chí Minh, Mekong, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội       

Department                    : Sales    

Management Trainee 2017

Working place              : HCM

Department                   : F&C, HR, SC, Commercial, Nutrition, Technical

Nhân viên tư vấn dinh dưỡng (nhóm ngành dinh dưỡng cho người lớn)

- Department                 : Healthcare Nutrition

- Working place            : An Giang, Kien Giang

Costing Executive

- Department               : F&C

- Working place           : HCM

Management Accouting Executive

- Department                     : F&C

- Working place                 : HCM

Channel Executive

Department                    : Nutrition

Working place               : HCM

Inter Market Supply Manager

Department                      : Supply Chain

Working place:                : HCM

Sales Training Manager

Department                       : Sales

Working place                  : HCM, Can Tho

Brand Manager

Department                    : BU Milo

Working place               : HCM

Digital Manager

Department                 : Marketing

Working place            : HCM

Pages

Do you know Nestlé Vietnam voted as "Vietnam best places to work" with 3rd ranking in 2015